Prof. Hemant Amhia, JEC Jabalpur
Prof. Nitin Saxena, JEC Jabalpur
Prof. S.S.Patel, JEC Jabalpur
Dr. Reshu Jain, Shalby Hospital Jabalpur
Dr. Bhupendra Gupta , JEC Jabalpur

Dr. Suresh Chandra Jain, Member RFI
Prof. Pragyan Jain, GGITS, Jabalpur
Dr. A.K. Mehra, Member-World Federation of Science & technology
Dr. Sanjay Tiwari, Prof. Nav Yug College Jabalpur ,Member-Jabalpur Research Foundation
Prof. Jay Prakash Singh, Member RFI
Prof. Savvey Sachi, Member RFI
Pro. Vivek Singh, Member RFI
Prof. Divyanshu Sinha , Member RFI
Prof. Ankur Saxena, Member RFI
Prof. Ruchi Pandey, Member RFI
Prof. Raj Tiwari, Member RFI
Prof. Ajay Mishra, Member RFI
Prof. Amit Chandanan, Member RFI
Prof. Nijam Uddine , Member RFI
Prof. Vinay Timooty, Member RFI
Prof. Rakesh Garg, Amity University, Member RFI
Prof. Mini Arrawatiya , Prof. JVPU Jaipur, Member RFI
Prof. Mahtab Alam , Member RFI
Prof. Rajeev Shrivasta, Member RFI

Prof. R.K. Singh, Member RFI
Prof Sanjay Singh, Member RFI
Prof. Ramesh Bhai Patel, Member RFI
Prof. Somit Pandey, IMEC Sagar
Prof. Amit Dutta Member RFI
Prof. Shailendra Yadav , Memver RFI
Prof. Manish Awasthi, Prof. JNCT Rewa, Member RFI
Prof. Nikhil Adhikari, Member RFI
Prof. Prashant Sharma, SRIT, Member RFI
Prof. Shisir Jain, Member RFI
Prof. Pragyan Jain, Member RFI
Prof. Aditya Khare , Head EE, OIMT Damoh